Hi! I'm a fangirl

"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc anh ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già đi"._Lượm đâu đó_<div id="eJOY__extension_root" style="all: unset;"></div>